Hướng dẫn lập chứng từ kế toán theo thông tư 200

September 3, 2015 2:23 pm
Chứng từ kế toán là những căn cứ phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, đây là cơ sở để có thể ghi số kế toán. Có nhiều cách phân loại chứng từ kế toán, nếu dựa trên tiêu thức địa điểm phát sinh th..

Chứng từ kế toán là những căn cứ phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, đây là cơ sở để có thể ghi số kế toán.

Có nhiều cách phân loại chứng từ kế toán, nếu dựa trên tiêu thức địa điểm phát sinh thì chứng từ kế toán bao gồm :
– Chứng từ bên trong : là những chứng từ do doanh nghiệp lập và phát hành
– Chứng từ bên ngoài : Là những chứng từ do đơn vị bên ngoài lập và phát hành

Sau đây, Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn một số điểm cần lưu ý khi lập chứng từ kế toán:

Theo Luật kế toán số 03/2003/QH11 tại Điều 19 việc lập chứng từ kế toán phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
– Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có quy định mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải có đầy đủ các nội dung quy định.
– Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo; chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ kế toán thì phải huỷ bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.
– Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán do đơn vị kế toán lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán.
– Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán.
– Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải có đầy đủ các nội dung trên chứng từ và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.
Theo thông tư 200/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp được chủ động xây dưng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật Kế toán và đảm bảo rõ ràng, minh bạch.

Như vậy, với mỗi một chứng từ kế toán, để chứng từ đó có thể đúng với quy định thì các kế toán cần chú trọng vào các nội dung sau :
– Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;
– Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;
– Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;
– Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;
– Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
– Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;
– Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.
– Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán thì chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.
Chúng tôi hy vọng những kiến thức này giúp các bạn kế toán chuẩn bị được bộ chứng từ kế toán hợp lệ cho doanh nghiệp.

Đăng bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*